Nydalen

Eirik Auning, psykiater
Svetlana Tsarkova, psykolog
Jørund Aresvik, psykolog

Nydalen

Eirik Auning, psykiater
Svetlana Tsarkova, psykolog
Jørund Aresvik, psykolog

Eirik Auning

Eirik Auning

Psykiater

Svetlana Tsarkova

Svetlana Tsarkova

Psykolog

Jørund Aresvik

Jørund Aresvik

Psykolog

Psykiater Eirik Auning

Eirik Auning er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykiatri og har 25 års erfaring som lege.

Han jobber nå i et fellesskap med andre kollegaer på Nydalen helsehus, blant annet med psykologer, nevropsykologer, fysioterapeuter, m.m.

Som fagperson har Eirik erfaring med mange ulike arenaer. Han var blant annet knyttet til Oslo legevakt i mange år, har fungert som sanitetsbefal i Luftforsvaret og jobbet som sykehjemslege. Han har også vært sensor i mange år på diverse høyskoler og på Universitetet i Oslo.

Av de mer utradisjonelle arenaene kan  nevnes at han har vært rådgivende lege på ekspedisjoner til blant annet Mount Everest, Grønland og Antarktis. Han har en spesiell interesse for de eldres psykiske helse og har i mange år sittet i fagrådet til det landsdekkende kvalitets- og forskningsregisteret i alderspsykiatri (KVALAP) og fagrådet til Nasjonalt demensregister (Norkog).

Han ble ferdig spesialist i psykiatri i 2007, og de siste 15 årene har han hatt sitt hovedarbeidsforhold som overlege på Akershus universitetssykehus. Eirik har en doktorgrad innen tidlig diagnostikk av kognitiv svikt og depresjon og har holdt foredrag og skrevet en rekke artikler med dette som tema. Se link til publikasjonsliste og forskningspris.

Eirik har videreutdanning som kognitiv terapeut, men anvender også psykodynamisk forståelse i sin praksis for bedre å forstå psykologiske sammenhenger. Han tar imot til individualsamtaler, familiemekling eller parterapi.

Ved etablert ADHD-diagnose kan Eirik hjelpe med medisinutprøving.

Hvis ønskelig kan man også møtes utenfor kontoret («walk and talk») eller snakkes på telefon eller via videolenke.

Timer kan bestilles direkte på nett, ved å skrive til eirik.auning@psykiaterhjelpen.no eller ringe telefon 97 03 74 75.

Psykolog Jørund Aresvik

Jørund Aresvik er utdannet fra Universitetet i Oslo, er spesialist i psykologi og har 20 års erfaring som psykolog.

Han ble ferdig spesialist i klinisk psykologi i 2008, er spesialist i nevropsykologi og har de siste 5 årene hatt sitt hovedarbeidsforhold som psykologspesialist på Akershus universitetssykehus.

Jørund har også vært ansatt ved Sunnaas Sykehus i mange år og arbeidet her med pasienter med hode-/hjermeskader av ulike typer. Han har  også vært sakkyndig i en rekke straffe- og barnevernssaker for påtalemyndighet og barnevernet.

En Nevropsykologisk undersøkelse tester ulike hjernefunksjoner ved at pasienten utfører standardiserte oppgaver. For å løse oppgavene må pasienten bruke bestemte hjernefunksjoner. Eksempler kan være funksjoner som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, sansene (syn, hørsel, berøringsansen). Etter undersøkelsen utledes en funksjonsprofil over sterke og mindre sterke funksjoner hos den enkelte pasient. Jørund har ekspertise innen diagnostikk av en rekke tilstander, herunder ADHD, Asperger syndrom, lese-skrivevansker og generell kognitiv svikt.  Han har holdt foredrag og hatt undervisning med ulike tema innen diagnostikk, utredning og behandling.

Hans verdier som terapeut er: respekt, empati og åpenhet. 

Ved siden av nevropsykologiske utredninger behandler han de fleste psykiske helseplager ved bruk av kognitiv terapi, metakognitiv terapi og motiverende samtaler. Dette inkluderer hjelp med livskriser, rusproblemer, ​sinneproblemer, relasjonelle problemer samt IQ- og personlighetstesting.

Timer kan bestilles på j.a@nydalenhelsehus.no eller telefon 98 60 63 79.

 

Psykolog Svetlana Tsarkova

Svetlana Tsarkova ble utdannet ved Universitet i St. Petersburg (Leningrad) i 1990, har norsk autorisasjon som psykolog og ble ferdig utdannet spesialist i klinisk nevropsykologi i 2014.

Som fagperson har Svetlana mange års erfaring med barn, voksne og eldre. Hun har bred kompetanse innenfor utredning og diagnostisering av kognitive vansker ved både utviklingsforstyrrelser, ervervede hjerneskader og nevrodegenerative tilstander.

Svetlana har tidligere arbeidet som nevropsykolog på nevropsykologisk poliklinikk ved avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering og nevrologisk avd. ved Oslo Universitetssykehus (OUS), på nevroklinikken og alderspsykiatrisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus), som psykolog på barnehabiliteringen i OUS, på Kapellveien rehabiliteringssenter samt i PP-tjenesten. Hun jobber nå som psykologspesialist på Lovisenberg Diakonale sykehus i Oslo.

En nevropsykologisk undersøkelse vurderer forskjellige aspekter av hjernefunksjonene ved å gjennomføre ulike standardiserte oppgaver. Disse oppgavene kan omfatte områder som hukommelse, konsentrasjon, språkfunksjon, motorikk, og våre sanser (syn, hørsel, berøringssansen). Vi utreder ADHD, autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom), og generell kognitiv svikt. Vi utreder også lese- og skrivevansker, både generelle (som ved psykisk utviklingshemming) og spesifikke (feks dysleksi). Vi utfører også evnetester (IQ-tester) for å identifisere og tilrettelegge undervisningen for barn med høyt akademisk potensial. 

Nevropsykologisk undersøkelser, evnetester (IQ) og personlighetsutredninger vil også kunne bidra i saker som omhandler forsikring, straffesaker, erstatningssaker og annet. 

Svetlana ser fram til å hjelpe folk i alle aldersgrupper, fra små barn til de eldste eldre. Hun er tilgjengelig på dagtid på lørdager og kveldstid på tirsdager.

Mange har en helseforsikring som dekker utredning hos privatpraktiserende psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare om du kan ha rett til forsikringsfinansiert utredning.

Ved bestilling av timer eller telefonkontakt kan du skrive til svetlana@nydalenhelse.no eller ringe telefon 48 24 40 89.

Hva vi tilbyr

Individuell terapi

Parterapi

Videoterapi

Nevropsykologisk utredning

ADHD-medisinering

Familiemekling

Walk and talk

Kontakt

Kontaktskjema